بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
  فیلترها
  اولویت ها
  جستجو

  مگس سفید گلخانه

  مگس سفید گلخانه

  این آفت که در فارسی سفید بالک یا عسلک نامیده می شود در اکثر نقاط کشور بخصوص در گلخانه‌ها انتشار دارد و بسیاری از گیاهان زینتی و همچنین بسیاری از گیاهان زراعی به عنوان میزبان این آفت مطرح می‌باشند. چند سالیست این آفت روی بعضی از درختان نیز مشاهده شده است و از جمله یکی از سرسخت ترین آفات بیان میشود.

  شکل شناسی آفت

  حشـره کامـل : بـدن و بالهـا بـه رنـگ سـفید اسـت کـه ایـن رنـگ ناشـى از مـاده سـفید رنـگ مومـى و چسـبناکى اسـت کـه روى بـدن را مـى پوشـاند طـول بـدن 5/1 -1 میلیمتـر بـوده و مـاده هـا معمـولا بزرگتـر از افـراد نـر هستند.

  تخـم : بیضـى شـکل و تقریبـا 86/2 میلیمتـر هسـتند ، کـه ابتـدا سـبز متمایـل بـه زرد بـوده و سـپس بـه رنـگ تیـره در مـى آینـد. تخمهـا داراي پایـه اسـت کـه پایـه آن داخـل بافـت گیـاه قـرار دارد. تخمهـا بـه صـورت انفــرادي یــا دســته اي در زیــر بــرگ. در دســته هــاى معمـولا کـروى قـرار مـی گیرد.

  پوره: پوره هاى تازه از تخم درآمده به رنگ سبز روشن بوده و بدنى پهن دارند.

  ایــن آفــت بــا تغذیــه از شــیره گیاهــی میزبــان ســبب ضعیــف شــدن بوتــه هــا شــده و بــا ترشـح عسـلک نیـز باعـث جلـب گـرد و خـاك مـی شـود و هـم چنیـن در روى عسـلک ترشـح شـده قارچهـاى سـاپروفیت رشـد کـرده و گیاهـان بـه رنـگ قهـوه اى روشـن در مـى آینـد ،البته این عسلک ها به میزان زیاد میتواند مورچه ها را به سمت خود جلب کند. ایـن آفـت ناقـل بیـش از 19 عـدد عامـل بیمـاري زا گیاهـی اسـت . تغذیـه پـوره هـا بسـیار شـدیدتر از حشـره کامـل مـى باشـد . محصـول دهـى کاهـش مـى یابـد و حتـى در صـورت محصـول دهـى نیـز کیفیـت میـوه هـا نـا مرغـوب مـى گـردد . در صـورت عـدم کنتـرل ایـن حشـره امـکان دارد گیاهـان کامـلا خشـک شـوند.

  نحوه مبارزه

  بعضی معتقدند دردسر سازترین و سرسخت ترین آفت کشور مگس سفید است، دلیل این امر بر میگردد به اینکه سفید بالک:

  1. به بسیاری از سموم مقاوم شده اند و میتوانند به بسیاری از سموم دیگر هم مقاوم شوند.
  2. جمعیت شان می تواند خیلی زود افزایش یابد آنها در سال ده نسل زادآوری دارند.
  3. سازگاری بسیار خوبی با گرما دارند این در حالی است که تغییر اقلیم ها به ضرر گیاهان و زارعین و به نفع این آفت در حال اتفاق افتادن است.

  ما برای شما بهین رویشی های عزیز در این مقاله سعی میکنیم با ارائه راهکار های اصولی و دقیق این آفت سمج و پر خطر را کنترل کنیم.

  مبارزه مکانیکی

  هرس برگ هایی که علائم آفت روی انها مشاهده میشود . در این روش درمواقعی که در پشت برگ‌ها علائم تخم‌ریزی شدید مشاهده شود می‌توان این قسمت‌ها را حذف کرد.

  استفاده از کارت زرد و تعویض آنها هر چند روز یک بار.

  استفاده از گیاهان میزبان (گل ماهور یا خرگوشک) و کنترل علف های هرز

  مکش یا وکیوم کردن : مکش دستی سفید بالک ها توسط دستگاه های مکنده، در بخش های شدیدا آلوده گلخانه به کاهش جمعیت خیلی کمک میکند اما در سطح وسیع توجیه اقتصادی ندارد.

  یک راه دیگر پوشاندن خاک با پوشش‌های آلومنیومی است که موجب می‌شود تا با بازتاب نور به زیر برگ‌ها که سایه‌ی آنها مورد علاقه‌ی مگس‌های سفید است، آنها برای یافتن گیاه میزبان با چالش مواجه شوند.

  مبارزه بیولوژیک

  مبارزه بیولوژیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به نظر می‌رسد حشرات مفیدی مثل کفشدوزک و بالتوری و زنبور پارازیتوئید و سن های شکارگر، پتانسیل کنترل این آفت را دارند.

  برای کنترل مگس سفید، راه‌حل های مختلفی وجود دارد. مهم‌ترین نکته این‌است که سریع دست‌به کار شوید. در صبح و عصر زمانی که در میان گیاهان تان پرسه می‌زنید، زیر برگ‌ها را به دنبال یافتن تخم‌های مگس‌ها چک کنید ، بعد از شناسایی این آفت و قبل از هر اقدام دیگری بهتر است مقابله با مگس‌ها را با شستشوی برگ‌ها توسط شلنگ آب شروع کنید. این باعث پراکندگی آنها خواهد شد. سپس می‌توانید برگ ها را با محلول صابون‌های مخصوص دفع حشرات اسپری کنید.

  مطمئن شوید که تمام بخش‌های گیاه مخصوصا زیر برگ ها را اسپری کرده‌اید. برای جلوگیری از آسیب دیدن برگ‌های گیاه، زمانی به پاشیدن این محلول‌ اقدام کنید که دمای هوا پایین آمده است (مثلا اواخر روز). این کار را دوسه بار تکرار کنید.

  طبق نظر "انجمن ملی باغبانی" آمریکا، ترکیب کردن خانگی مقداری مایع ظرف‌شویی و آب‌لیمو در آب می‌تواند برای کنترل سفید بالک‌ها مفید باشد. احتمالا یکی دو قاشق از این مایع در یک گالن آب مناسب خواهد بود. آنچنان که گفته شد فقط در دماهای خنک اول صبح یا آخر روز اقدام به اسپری کنید.

  اگر روش هایی که تا اینجای کار برای شما بهین رویشی های عزیز بیان کردیم در کنترل مگس سفید گلخانه موثر واقع نشد به ناچار باید از سموم(گیاهی،شیمیایی) استفاده کینیم. توصیه‌ی می‌کنیم تا جایی که امکان دارد بکوشید تا از بکار بردن سموم شیمیایی برای کنترل این حشرات پرهیز کنید چرا که مگس‌های سفید مقاومت قابل توجهی نسبت به بسیاری از سموم از خود نشان می‌دهند.

  سمومی که برای این آفت مورد استفاده قرار میگیرند به دودسته گیاهی و شیمیایی تقسیم میشوند.

  از سموم گیاهی که برای مقابله با این افت مورد استفاده قرار میگیرد میتوان به :

  1. Neem(روغن چریش)
  2. پالیزین
  3. روی آگرو
  4. نداکسیر
  5. تنداکسیر

  ازسموم شیمیایی که برای مبارزه با این آفت مورد استفاده قرار میگیرد می توان به:

  (دوستان عزیز بهین رویشی باز هم تاکید میکنم که برای مبارزه با این آفت حدالامکان از روش های غیر شیمیایی استفاده کنید )

  1. Acephate
  2. کنفیدور
  3. استامی پراید
  4. دیافن تیورون
  5. . اسپیروتترامات (پوئرتو) تخصصی برای مگس سفید
  6. اویسکت

  گرد آورنده

  مهندس امیرحسین انصاری

  انصراف از نظر